Gå til indhold
Forside af KommuneKredits Delårsrapport for 2020
Forside af KommuneKredits Delårsrapport for 2020

Pressemeddelelse -

KommuneKredit offentliggør Delårsrapport 2020

SAMMENDRAG

  • Udlån og leasing voksede med knap 6 mia. kr. til 191 mia. kr., heraf skyldes 4 mia. kr. nye udlån og leasing i perioden.  
  • Nettorenteindtægterne var på 221 mio. kr. mod 250 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er på linje med forventningen ultimo 2019. 
  • Periodens resultat blev på 186 mio. kr. før skat.
  • Periodens totalindkomst blev på 145 mio. kr. mod 316 mio. kr. ultimo samme periode sidste år.
  • Egentlig kernekapital (CET1) svarende til egenkapitalen steg til 8.324 mio. kr. fra 8.179 mio. kr. ved udgangen af 2019.
  • Egenkapitalgraden er med 3,5 % uændret fra 31. december 2019.

KommuneKredit har i dag den 3. september 2020 offentliggjort delårsrapport 2020.

COVID-19 skabte uro på de finansielle markeder i første halvår af 2020. Pandemien har dog ikke påvirket vores mulighed for at finansiere vores kunder, og KommuneKredit har haft en tilfredsstillende økonomisk udvikling.

Som resultat af aftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner om at fremrykke anlægsinvesteringer er vores forventning til nettoudlånet i 2020 hævet fra 2 mia. kr. til 4 mia. kr. KommuneKredit dækker stort set hele det kommunale og regionale finansieringsbehov inden for rammerne af den danske regulering af kommuner og regioners opgavevaretagelse og EU’s regler for statsstøtte.

I overensstemmelse med KommuneKredits vedtægter må vi ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen. KommuneKredit fastholder en egenkapitalgrad på 3,5 %.

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten siger adm. direktør Jens Lundager:

"For at sikre vores aktiviteter har vi indrettet vores forretning, så vi – selv i en meget stresset finansiel situation – uhindret kan fortsætte vores udlån i op mod et år, uden at vi har behov for at udstede obligationer. Trods det meget særprægede forår har den økonomiske udvikling i KommuneKredit i første halvår 2020 fulgt forventningerne.”

Han fortsætter:

"Også på det grønne område har vi oplevet fremgang. Vores Grønne Komité har godkendt næsten 100 nye grønne lån til en værdi af 3,1 mia. kr. Komiteen har samlet set godkendt grønne lån for 22,4 mia. kr., hvilket understreger aktiviteten inden for grøn omstilling i de danske kommuner og regioner. Samtidig er vi fokuserede på at skabe et strategisk niveauskifte, når det kommer til at integrere bæredygtighed i kernen af vores forretning. Her ser vi blandt andet på, om vi kan udvide rammerne for at udstede grønne obligationer.”

FORVENTNINGER TIL 2020

KommuneKredit har en stærk markedsposition og lav risikotolerance. Det har stillet os godt under COVID-19. Vi forventer derfor fortsat en stabil udvikling i resten af 2020. Vi hæver forventningen til nettoudlånet fra ca. 2 mia. kr. til godt 4 mia. kr., mens forventningen til nettorenteindtægter fastholdes på omkring 400 mio. kr. Vi fastholder forventningen om, at administrationsomkostningerne for hele 2020 ender på 150 mio. kr.

Emner

Kategorier


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622