Gå til indhold
KommuneKredit offentliggør delårsrapport 2022

Pressemeddelelse -

KommuneKredit offentliggør delårsrapport 2022


Sammendrag

▪ Periodens resultat blev 65 mio. kr. før skat og værdireguleringer, mens totalindkomst for 1. halvår 2022 blev 468 mio. kr. mod 233 mio. kr. i 1. halvår 2021. Forskellen skyldes primært værdireguleringer på 535 mio. kr. mod 190 mio. kr. i 1. halvår 2021.

▪ Nettorenteindtægterne var med 187 mio. kr. på linje med forventningerne.

▪ Udlån og leasing steg nominelt med 3 mia. kr., mens markedsværdien faldt med 15 mia. kr. til godt 180 mia. kr. grundet negative dagsværdireguleringer på 19 mia. kr. som følge af stigende renter.

▪ Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 9.243 mio. kr. fra 8.775 mio. kr. ved udgangen af 2021.

KommuneKredit har i dag den 9. september 2022 offentliggjort Delårsrapport 2022.

KommuneKredits resultat før værdireguleringer og skat blev 65 mio. kr. ved halvåret 2022, hvilket er knap 30 mio. kr. lavere end forventningerne ved indgangen til året. Resultatet dækker over nettorenteindtægter på 187 mio. kr. og administrationsomkostninger på 119 mio. kr. Administrationsomkostningerne er 37 mio. kr. højere end forventet, hvilket først og fremmest skyldes hensættelse til efterbetaling af lønsumsafgift, jf. note 4.1 i Årsrapport 2021. Med værdireguleringer på 535 mio. kr. var totalindkomsten ved halvåret på 468 mio. kr.

I overensstemmelse med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen. KommuneKredits egenkapitalgrad var 3,8 pct. ved udgangen af 1. halvår 2022 mod 3,5 pct. ultimo 2021.

Udbygning af fjernvarme

KommuneKredit har finansieret en meget stor del af fjernvarmen i Danmark. Men inden for de seneste år er der ændret i de danske regelsæt, og det kan i visse områder give øget konkurrence og dermed hindre KommuneKredits finansiering. Der er dog nye EU-regler, der muliggør støttet finansiering af disse samfundskritiske investeringer, og vi forventer, at vi på det grundlag fortsat kan låne ud til alle typer energieffektive fjernvarmeprojekter.

”Vi vil i KommuneKredit gøre, hvad vi kan, for at sikre grundlag for, at fjernvarmeselskaber i alle dele af landet også fremover kan finansiere deres store grønne investeringer billigst muligt.” - Jens Lundager, Adm. direktør

Forventninger til 2022

Vi forventer fortsat nettorenteindtægter for 2022 på 350 mio. kr. og nettoudlån på 4.500 mio. kr. Vi har justeret forventningen til administrationsomkostninger fra 165 mio. kr. til 200 mio. kr. som følge af hensættelsen til yderligere betaling af lønsumsafgift. Under forudsætning af at der ikke forekommer yderligere værdireguleringer, forventer vi et resultat før skat på 150 mio. kr. Værdireguleringerne i 1. halvår 2022 udgjorde 535 mio. kr.

Emner


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622