Gå til indhold
KommuneKredit offentliggør Delårsrapport for 1. halvår 2021

Pressemeddelelse -

KommuneKredit offentliggør Delårsrapport for 1. halvår 2021

Sammendrag
▪ Periodens resultat blev på 299 mio. kr. før skat.
▪ Udlån og leasing faldt med 1,3 mia. kr. til 191,2 mia. kr. fra ultimo 2020, da en stigning i nettoudlånet på 3,8 mia. kr. blev modsvaret af et fald i værdireguleringer på 5,1 mia. kr.
▪ Nettorenteindtægterne var på 180 mio. kr. mod 221 mio. kr. i samme periode sidste år.
▪ Periodens totalindkomst blev på 233 mio. kr. mod 145 mio. kr. ultimo samme periode sidste år.
▪ Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 8.630 mio. kr. fra 8.397 mio. kr. ved udgangen af 2020.
▪ Egenkapitalgraden er med 3,7 % næsten uændret fra 31. december 2020.

KommuneKredit har offentliggjort delårsrapport for 1. halvår 2021 den 9. september 2021.

Den nominelle vækst i udlån og leasing har i første halvår ligget over forventningerne. Det skyldes bl.a. kommuner og regioners mulighed for at fremrykke investeringer på grund af COVID-19-nedlukningen.

Rammerne for KommuneKredits udlån
Vi følger tæt med i et forslag til nye statsstøtteretningslinjer, som EU-Kommissionen netop har haft i høring. Forslaget lægger op til en udvidet og mere fleksibel adgang til at yde støtte til energieffektiv fjernvarme, herunder fjernvarme der er baseret på affaldsvarme.

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten siger adm. direktør Jens Lundager: "Der er både for fjernvarme- og affaldsenergisektoren truffet nogle politiske beslutninger i Danmark inden for de seneste år, som kan betyde, at der på sigt ikke længere er tilstrækkeligt grundlag for, at KommuneKredit kan yde lån til disse sektorer.”

Han fortsætter: "Jeg mener, at EU-Kommissionens forslag viser en vej til at fremtidssikre KommuneKredits långivning til f.eks. fjernvarmeprojekter. Det forudsætter, at der fra dansk side bliver arbejdet for, at de nye retningslinjer kan anvendes på KommuneKredits finansiering af den lokale, grønne omstilling – som i stor stil planlægges og udføres i disse år.”

Forventninger til 2021
Vi forventer fortsat nettorenteindtægter for 2021 på omkring 400 mio. kr., mens vi har justeret forventningen til administrationsomkostninger fra 160 mio. kr. til 140 mio. kr. Under forudsætning af at der ikke forekommer værdireguleringer, forventer vi et resultat før skat på 260 mio. kr. Værdireguleringerne i 1. halvår 2021 udgjorde 190 mio. kr.
Vi opjusterer vores forventninger til nettoudlånet for 2021 fra 4 mia. kr. til 10 mia. kr. som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2022, hvori regionerne har fået mulighed for at låne godt 6 mia. kr. til indbetalingen af indefrosne feriemidler.

Emner

Kategorier


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622